Pagina 2
  1. Verbandtrommel: Bij de directie is een verbandtrommel aanwezig en eerste hulp kan worden verleend.
  2. Wapens: Het gebruiken of bij zich hebben van wapens is ten strengste verboden.
  3. Verdovende middelen: Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden.
  4. Fouilleren / detectiepoort: Bij de entree van het gebouw maar ook binnen kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten onderwerpen aan een controle. Deze controle is ingesteld om iedereen in verband algemene veiligheid te beschermen.
  5. Geluids(niveau): In diverse plaatsen in ons bedrijf wordt meer dan 85 db(a) aan geluid geproduceerd. Ons bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf op deze plaatsen geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico. Ons advies: Geef uw oren tijdig rust door af en toe een rustige ruimte op te zoeken.
  6. Copyright: Alles van deze site mag onder geen beding gekopieerd of verveelvoudigd worden, zonder toestemming van de koempelclub. Foto's mogen alleen voor eigen persoonlijke doeleinden gebruikt worden, deze mogen wel gepubliceerd worden op eigen websites, zoals cu2, msn of je eigen foto-site. Het is echter niet toegestaan rechtstreeks naar de foto's te linken, men dient de foto rechtstreeks op een eigen webruimte of op die van de profielen aanbieder te plaatsen.
    Wel blijft de koempelclub de auteur en heeft de koempelclub het recht om de foto's die misbruikt of niet volgens deze voorwaarden gebruikt worden te laten verwijderen van de desbetreffende website(s). Indien hierin overtreden wordt door en/of niet naar onze waarschuwing gehoor te hebben gegeven wordt er een boete opgelegd !!! De hoogte hiervan wordt nader vast gesteld, met een minimum van € 500,-

« Vorige pagina | Volgende Pagina »